Home
Skip to main content eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató
PKI felhasználási területek

Elektronikus cégeljárás

Az elektronikus cégeljárásban résztvevő felek elektronikus aláírást használva kommunikálnak egymással úgy, hogy a bizonyító erejű iratok, dokumentumok elektronikus formában léteznek. Az ügyvéd elektronikusan írja alá a kérelmeket, elektronikusan fizeti az eljárási illetéket, és e-mailen továbbítja az aktát a cégbíróság felé. Az elektronikusan aláírt akták beküldéséről az adott szervezet egy elektronikus tértivevényt küld, mely bizonyítja azt, hogy átvette az aktát.

A cégbíróság belső folyamataiban a NAV, a KSH, a MÁK és a kereskedelmi bankok elektronikus aláírással ellátott adatokat szolgáltatnak a cégbíró felé, aki végzését szintén elektronikusan aláírva hozza meg. Az elektronikus cégeljárás folyamatába bármely ügyvéd vagy vállalati jogász szabadon bekapcsolódhat. Napjainkban számos szervezet jogi képviselője elektronikus úton bonyolítja a cégügyeit, és a résztvevők köre folyamatosan bővül.

Elektronikus számlázás

A jelenleg érvényben levő jogi szabályozás a számviteli törvénnyel összhangban megengedi az elektronikus számviteli bizonylatok létrehozását és azok hosszú távú megőrzését. Ilyen módon mind kibocsátói, mind befogadói oldalon lehetőség van a számviteli bizonylatok elektronikus kezelésére, jelentős összegeket megtakarítva a papír alapú számlakezeléssel szemben. Jelenleg már több nagy és közepes vállalat alkalmazza ezt az eljárást.

  Itt található részletesebb információ az elektronikus számlázással kapcsolatban.

Minősített Archiválás

Minősített Archiválás Szolgáltatásunkat törvényi szabályozás szerint a Nemzeti Hírközlési Hatóság által felügyelt módon nyújtjuk. A minősített archívum elektronikusan aláírt dokumentumokat tárol hosszú távra, akár évtizedekre úgy, hogy azok megőrizzék joghatásukat, azaz bizonyító erejüket. Az archívumban tárolt dokumentumok védelmét az adott kor technológiájának megfelelő aláírással és a megfelelő titkosítási eljárással biztosítjuk. A minősített archívum használata minden olyan esetben célszerű, ahol a 1/2018. (VI.29.) ITM meghatározott tárolási feltételeknek kell megfelelni. Így használható pl. számlák, orvosi akták, kutatási dokumentumok, titkos akták, bizalmas dokumentumok tárolására vagy a törvény által előírt hosszú távú megőrzési kötelezettség teljesítésére.

Megbízható információcsere

Jelen információtechnológiai fejlettség mellett a PKI technológia biztosítja a legmagasabb információbiztonsági szintet. Ez vonatkozik a dokumentumok eredetének bizonyíthatóságára, az aláírt dokumentumok megfelelő titkosítására, valamint a felek megbízható azonosítására bármilyen tranzakcióban (pl. levélváltás, megrendelés, jelentéstétel, stb.). A titkosító kulcs 2048 bites kulcsot használ, melynek feltörése a jelenleg rendelkezésre álló informatikai eszközökkel gyakorlatilag lehetetlen.

Ügyvitel

Bármely ügyviteli folyamat használhat elektronikus aláírást. Ilyen lehet pl. az adattovábbítás, az iratok és dokumentumok áramlása a szervezeten belül és kívül, a jóváhagyási és engedélyezési folyamatok és kérelmek, a hivatalos belső és külső közlemények, értesítések, az adatbázisok védelme, a folyamatvezérlés, a beszerzési és a logisztikai folyamatok, továbbá a pénzügyi folyamatok (számlák, egyéb bizonylatok kiállítása, befogadása, jóváhagyása), és a hosszú távú bizonyító erejű elektronikus dokumentumok archiválása.

Dokumentum- és iratkezelés

A dokumentumkezelés bármely életciklusában alkalmazható a dokumentumok keletkezésétől azok archiválásáig, minden olyan esetben, ahol egyébként aláírt dokumentumokat használunk. Az elektronikusan aláírt dokumentumok tartalma nem változtatható az aláírás érvényessége mellett, az aláíró személye és az aláírás megbízható időpontja kétséget kizáróan megállapítható.

Iratfeldolgozás

Jellemzően már az iratok érkeztetésekor megtörténik azok digitalizálása és aláírása. Papíralapú dokumentumok jogszabályi módon (451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet) átalakíthatóak úgy, hogy a digitális változat joghatásában megegyezzen a papíralapú eredetivel. A digitalizálást követően már csak elektronikusan áramlanak tovább az aláírt dokumentumok, eredetük bizonyítható, tartalmuk titkosítható.

Portál és egyéb web alapú alkalmazás

Az elektronikus aláírás használható webszerverek azonosítására is, így egy adott webhelyről megállapítható annak "személyazonossága", vagyis megbízhatósága. Portálokon az elektronikus aláírással megbízható bejelentkezés és azonosítás eszközölhető, az online tranzakciók biztonságos környezetben történnek, a letöltött dokumentumok forrása hiteles. Jellemzően önkormányzatok használják elektronikus ügyintézésre, de használják elektronikus számlakibocsátó cégek, valamint olyan társaságok is, amelyek web alapú kereskedelmet, beszerzést bonyolítanak, illetve jelentéstételi kötelezettséget teljesítenek.

Elektronikus üzenetek

Sokszor problémát jelent az elektronikus üzenetek esetében az, hogy a továbbított dokumentum a továbbítás során megváltozik, azt valaki jó vagy rosszhiszeműen megváltoztatja, felhasználja. Az elektronikus üzenetek tartalma erős védelmet kap az elektronikus aláírás felhasználásával. Egyrészt biztosítható, hogy az aláírt dokumentum a továbbítás során nem változik meg, így teljesen mindegy, hogy az elektronikus levelezés milyen csatornán történik (levelezőprogram, portál, stb.). Másrészt biztosított a továbbított tartalom védelme titkosítás által.

Adatszolgáltatás és jelentéstételi kötelezettség teljesítése

Egyre elterjedtebb gyakorlat, hogy államigazgatási, illetve magán cégek bizonyos jelentéstételi, vagy adatszolgáltatási kötelezettségeiket elektronikus úton teljesítik úgy, hogy azok tartalmát elektronikusan aláírva továbbítják. Néhány példa lehet a cégbíróságok felé az éves beszámoló letéti kötelezettség teljesítése, bankok számára az MNB felé történő jelentéstételi kötelezettsége, stb.

Azonosítás

A PKI technológia lehetőséget ad egy adott tranzakcióban résztvevő szereplők megbízható azonosítására. Ilyen például a kormányzati portál, ahol csak azonosítás után kezdeményezhető tranzakció. Számos helyen használják az autentikációs tanúsítványokat a helyi számítógépes rendszerbe való belépéshez is. Az autentikációs technológia minden olyan esetben indokolt, ahol egy személy, szervezet, vagy egy szervezet nevében eljáró egyén megbízható azonosítása szükséges.

PDF aláírás - dokumentumok egységesítése, nemzetközi szabvány

Lehetőség van arra, hogy a szabványként elfogadott PDF formátumú elektronikus aláírások készüljenek. Ez olyan esetben használatos, ahol a dokumentumok egységesítése egy formátum platformra szükséges. Így az elektronikusan aláírt és időpecsételt dokumentum PDF formátumú marad. Nagy előnye, hogy a PDF aláírás ellenőrzéséhez nem szükséges egyéb alkalmazás, elég az Adobe Acrobat Reader. Miután a PDF nemzetközileg is elfogadott formátum, ezért ez a típusú aláírás igen jól használható nemzetközi viszonylatban is. Egyes területeken, mint pl. az elektronikus számlázás, szintén elterjedt a PDF formátum használata.

Szerződéskötés

Általános érvénnyel elfogadott bármely szerződés (két vagy többoldalú) aláírása elektronikus módon. Ebben az esetben a feleknek nem szükséges személyesen találkozniuk, illetve nem szükséges a papíralapú másolatok logisztikai kezelése, a szerződések e-mailen is továbbíthatóak. Lehetőség van ún. ellenjegyző aláírás készítésére is. Az aláírt dokumentum minden másolata eredetinek tekintendő.

Mobil munkatársak

Az elektronikus aláírás használata igen hasznos olyan esetekben, amikor egymástól fizikailag elkülönült egységek, vagy munkatársak dolgoznak úgy, hogy adatokat, szerződéseket, megrendelőket továbbítanak egy központi számítógépes hálózat felé. Ilyen lehet egy kereskedelmi ügynök, vagy egy területi képviselő, aki jellemzően nem irodában tölti az idejét, de fontos számára a hiteles kommunikáció egy adott központtal.

Logisztika - fuvarlevelek, egyéb okmányok

Általános érvényű felhasználási terület lehet a logisztikai terület, ahol áruk, termékek, esetleg szolgáltatások mozognak jelentős dokumentációt hordozva magukkal. Amennyiben ezek a dokumentációk elektronikusan aláírva közlekednek, úgy nem csak az ügyintézési idő rövidül le (nem kell várni egy adott dokumentum fizikai megérkezésére), hanem biztosítható a dokumentációk bizalmassága is.